Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu nauki

Dyrektor Szkoły lub upoważniony pracownik administracji wydaje zaświadczenie o pobieraniu nauki/ uczęszczaniu do przedszkola przez dziecko na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, złożony w sekretariacie szkoły. Wniosek może być złożony bezpośrednio w sekretariacie lub elektronicznie na adres sekretariatu szkoły. ( sekretariat@sp13.gliwice.eu)

WZÓR WNIOSKU

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wniosek o wydanie opinii lub informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole

Rodzic/opiekun prawny ucznia ma możliwość uzyskania:
1. Opinii o dziecku dla potrzeb Zespołu Orzekającego (do przedstawienia w poradni psychologiczno-pedagogicznej);
2. Opinii o dziecku starającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (do przedstawienia w poradni psychologiczno-pedagogicznej);
3. Informacji/opinii o funkcjonowaniu dziecka w szkole (w każdym innym celu).

Upoważniony pracownik pedagogiczny sporządzi odpowiednią opinię na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, złożony w sekretariacie szkoły. Wniosek może być złożony bezpośrednio w sekretariacie lub elektronicznie na adres sekretariatu szkoły. ( sekretariat@sp13.gliwice.eu)

WZÓR WNIOSKU

Opinia powinna być wydana w terminie do dwóch tygodni.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Upoważniony pracownik administracji wydaje duplikat legitymacji.
Rodzic/prawny opiekun składa wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty/przelewu i fotografią w sekretariacie szkoły.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy szkoły wskazany we wniosku.

WZÓR WNIOSKU

Gotowy duplikat powinien być wydany w terminie do siedmiu dni.

Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie legitymacji

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej

Dodanie legitymacji do aplikacji mObywatel

Instrukcja_przedluzania_waznosci_mLegitymacji_szkolnych