KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze
   Obowiązkiem Administratora jest kształcenie i wychowanie dzieci, nałożonym:
   • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
   • a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
  • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7.   Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego , w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel – iodsp13@rodoplatforma.pl
 10. Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11.  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej

Teren objęty monitoringiem wizyjnym

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Gabriel, email: iodsp13@rodoplatforma.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budynku oraz posesji Administratora.
 4. Dane przetwarzane są w zakresie wizerunku
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust 1f) RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie oraz zapewnienie ochrony mienia.
 6. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 dni.     
 7. Po tym okresie dane zostaną bezpowrotnie usunięte.  
 8. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego (np. policja, straż miejska).
 9. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, |e przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.