KONKURS „LITERACKA ZIMÓWKA”


Regulamin: https://pmdk.bedzin.pl/wp-content/uploads/2021/12/Literacka-Zimowka1.pdf
Karta zgłoszenia: https://pmdk.bedzin.pl/wp-content/uploads/2021/12/karta-zgloszenia-2.pdf

OGÓLNOPOLSKI KONKURSPLASTYCZNY DLA DZIECI
”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
–EDYCJA IV”

REGULAMIN KONKURSU
DO POBRANIA

****

Konkurs Plastyczno-Językowy
„In der Märchenwelt der Brüder Grimm”

Drodzy Uczniowie,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w VII edycji Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie.
Co trzeba zrobić , aby wziąć udział? To bardzo proste! Należy napisać własną opowieść z dowolnie wybranymi bohaterami z baśni braci Grimm, dziejącą się we współczesnych czasach i przedstawić ją w formie krótkiego komiksu (w języku niemieckim).

Termin przekazywania prac nauczycielom języka niemieckiego to: 28 stycznia 2022 Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Ogłoszenie wyników: marzec 2022

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.


Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie: 

https://www.womczest.edu.pl/new/vii-edycja-konkursu-plastyczno-jezykowego-in-der-marchenwelt-der-bruder-grimm/  

Do pracy należy załączyć odpowiednią dokumentację dostępną pod podanym wyżej linkiem:

– zgodę na przetwarzanie danych ucznia

– oświadczenie autorskie

Powyższe dokumenty powinny być wraz z pracą spakowane do koperty A4, której nie zaklejamy, aby nauczyciel mógł dodać pozostałe dokumenty.

WAŻNE: Należy zapoznać się z zasadami wykonania pracy zawartymi w regulaminie.

****

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„GWIAZDA BETLEJEMSKA”

DO POBRANIA

*****

NIE PAL PRZED SOBĄ MOSTÓW

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klasy IV-VIII, do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym i literackim organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach.
Pracę należy złożyć do 16.12.2021 u pedagoga szkolnego (sala nr 3). 

Regulaminy konkursów:

KONKURS PLASTYCZNY: DO POBRANIA

KONKURS LITERACKI : DO POBRANIA

****

****

KONKURS NA KARTKĘ DLA
KSIĘŻNEJ KATE

*****

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 – przedszkola

 – klasy I – III SP

 – klasy IV – VIII SP

 2. Prace należy składać do koordynatorów konkursu:
Barbary Augustyniak z Oddziałów Przedszkolnych  do dnia 14 grudnia 2021.
Angeliki Piesty (Szkoła Podstawowa, sala nr 17) do dnia 15 grudnia 2021

 3. Prace opisane czytelnie (komputerowo lub drukowanymi literami) powinny zawierać:  imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę (wiek)  nazwę placówki, adres, telefon  imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 4. Kryteria oceny prac:  pomysłowość  estetyka i wkład pracy  wrażenie ogólne

 5. Prace zostaną wyeksponowane w szkole, a udział konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. O wynikach konkursu placówki zostaną poinformowane telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy. 

                                                              

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko dziecka/ ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015r.poz.2135)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię nazwisko- podpis rodzica / opiekuna prawnego/ data

*****


Konkurs pięknego czytania!

Utwórz nagranie video (do 2 minut), które weźmie udział w konkursie na najładniej czytających uczniów w SP 13! Nagrywamy czytanie wybranego utworu (lub fragmentu) spośród znajdujących się tu: wolnelektury.pl

Finaliści szkolnego etapu wejdą do konkursu ogłoszonego przez gliwicką Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną.

Zainteresowanych prosimy o kontakt (np. przez dziennik) z naucz. Ewą Gnat.
Nagrania przyjmujemy do 26 listopada

*****

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ:
p. Angelika Piesta – kl. 1-3
p. Barbara Fałek – kl. 4-8

*****

Konkurs  dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021.

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka Fundatorem nagród jest Organizator.

. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Format i  technika pracy dowolna.

. Komisja oceni szczegółowo wybrane  prace na podstawie następujących kryteriów;

 -atrakcyjność graficzna pracy plastycznej,

 -powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka,

-oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy .

Konkurs  podzielony jest na dwie kategorie wiekowe I-IV klasy oraz od  V-VIII.

Prace konkursowe będą zbierane do 13 grudnia 2021 w sali nr. 12 przez panią Katarzynę Sąkol, prace muszą być podpisane, oraz zawierać informację do której kategorii  wiekowej się kwalifikują.

Ze Szkoły Podstawowej nr 13 zostanie wyłonione 6 prac, po trzy prace dla każdej kategorii wiekowej.

*****

Konkurs z języka niemieckiego

„Alle Jahre wieder”

 1. Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas Szkół Podstawowych.
 2. Termin konkursu: 

09.12.2021 r. godz. 9.00 – klasy  0 – 3

10.12.2021r. godz. 9.00- klasy    4 – 8

Występy odbędą się o określonych godzinach dla każdej ze szkół, o których koordynatorzy poinformują telefonicznie.

Powyższe terminy obowiązują w przypadku konkursu w formie stacjonarnej.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej (nauka zdalna) uczestnicy zobowiązani są do nagrania i przesłania wykonanej piosenki w formie video, umożliwiającej sprawdzenie wiarygodności występu.

 •  Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16.
 • Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci przedszkolne,
 • uczniowie klas 1 – 3,
 • uczniowie klas 4 – 8.
 • Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim (kolędę lub piosenkę bożonarodzeniową). Jedna placówka może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Prezentacja utworu nie powinna przekraczać 5 minutAkompaniament może być wykonywany przez uczestnika lub osobę towarzyszącą. Nie akceptuje się techniki playbacku. Nagrany plik video powinien spełniać następujące wymagania:
 • format pliku – mp4
 • nazwa pliku opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika lub nazwą zespołu, kategorią wiekową oraz nazwą placówki (przykład: ISKIERKI_1-3_SP17)
 • Jury oceniać będzie:
 • poziom warsztatu muzycznego,
 • wymowę, poprawność językową i artykulację,
 • ogólny wyraz artystyczny, w tym sposób prezentacji utworu.
 • Zgłoszenia należy przesyłać do 30.11.2021 r. na adres organizatorów, tylko i wyłącznie według wzoru karty zgłoszenia dołączonego do regulaminu

         Konkurs plastyczny

„Zasady Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”
dla uczniów szkół podstawowych z klas I – III.

Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Gliwice, został on ogłoszony w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach, który przypada 3 grudnia 2021 r.

            Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej pt. „Zasady Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”.

            Pracę plastyczną można wykonać dowolną techniką, ale ma to być praca „płaska”. Przyjmowane są tylko prace przygotowane indywidualnie, przez jednego ucznia. Prace zespołowe nie będą brane pod uwagę przy zgłoszeniu do Konkursu. Spośród wszystkich prac komisja, składająca się z nauczycieli naszej szkoły, wyłoni maksymalnie 10, które zostaną zgłoszone do Konkursu. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkowało odrzuceniem pracy bez  dodatkowego poinformowania Zgłaszającego.

            Prace plastyczne należy dostarczyć wychowawcy klasy lub pedagogowi do 10 listopada 2021r.

                                                                                        Życzymy powodzenia:)

****

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w ramach Kampanii „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” organizuje KONKURS PLASTYCZNY o nazwie:

„PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIEM!”

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem tematyki;
 3. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)
 4. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki,
 5. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
 6.  
 7. Konkurs plastyczny ma na celu propagować ideę przeciwdziałania przemocy i afirmować prawidłowe zachowania społeczne oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości, zatem praca konkursowa nie powinna przedstawiać aktów przemocy.
 • Kategorie wiekowe:
  • klasy I – III szkoły podstawowej,
  • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII – VIII szkoły podstawowej.
 • Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1
 • Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku  Pani Małgorzacie Sobaszek.
 • Przy składaniu prac należy przynieść trzy wypełnione załączniki przez opiekuna prawnego.

ZAŁĄCZNIKI: DO POBRANIA

****

ZAPRASZAMY NA WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pt. „Znam swój kraj – Czar polskich miast i wsi” dla uczniów klas 0-III

1. Cele konkursu

– kształtowanie patriotyzmu i tożsamości kulturowej dzieci,  

– inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

– integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei patriotyzmu,

– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach:            uczniowie klas 0 – I 

uczniowie klas II – III

3. Technika realizacji dowolna:rysunek, malarstwo, wycinanki, techniki mieszane, własne.

4. Format: A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

7. Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu (Barbary Borkowskiej – Stachel – nauczyciel wychowania przedszkolnego) do dnia 19.11.2021 r.  

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Czas polskich miast i wsi”, na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko – podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

****

„DACHL – Lapbook„ – I Wojewódzki Konkurs Językowy w Katowicach

Więcej informacji: DO POBRANIA****

Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny:   „Kto powiedział, że jesień jest smutna?”

I  Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowań literackich i plastycznych wśród dzieci,
 • Rozwijanie wyobraźni,
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • Promowanie aktywnego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu.

II Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16.

III  Regulamin:

 1. Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów kl. IV – VIII SP.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie krótkiego wiersza przedstawiającego uroki jesieni,
 3. Utwór konkursowy powinien się składać z 8-20 wersów,
 4. Do tekstu napisanego na komputerze czcionką Times New Roman 14, interlinia 1,5, należy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr1 ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Prace bez tych informacji nie będą oceniane,
 5. Prace uczniów oceni specjalnie powołane jury w dwóch kategoriach: IV–VI                          i VII –VIII,
 6. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów kl. I – VIII SP.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej uroki jesieni,
 8. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie tylko jedną pracę,
 9. Format pracy A4,
 10. Technika dowolna (płaska),
 11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 1 ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Prace bez tych informacji nie będą oceniane,
 12. Prace uczniów oceni specjalnie powołane jury w dwóch kategoriach: I – IV                 i V –VIII,
 13. Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu Katarzyny Mitas (wychowawca kl.2c)  do dnia  03.11.2020r.

IV  Postanowienia ogólne:

 1. Jury powołane przez organizatora przyzna 3 miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 2. Prace oceniane będą pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości artystycznych                 i językowych.
 3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły dn. 22.11.2020.
 5. Nagrody zostaną dostarczone do sekretariatów szkół laureatów w terminie do 13.12..2020.                

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych.

DO POBRANIA: Zgoda na przetwarzanie danych*****

****

Wszystkich uczniów, którzy chcieli by wziąć udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów prosimy o zgłoszenie się do swojego nauczyciela matematyki. Zakres wiedzy wymagany na konkursie obejmuje całą podstawę programową z matematyki.


****

Wszystkich uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” zapraszamy do kontaktu z Panem Michałem Łenczykiem.