Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola

Dyżury wakacyjne

HARMONOGRAM PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI
DO POBRANIA

*****

Organizacja edukacji przedszkolnej w okresie wakacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice

I. Zasady ogólne

 1. Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Ilekroć dalej jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej. Ilekroć dalej jest mowa o rodzicu, należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
 3. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia danego roku.
 4. W okresie wakacyjnym przedszkola pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Link do harmonogramu przerw w pracy przedszkoli na dany rok szkolny

 • Okres wakacyjny (dyżur wakacyjny) w danym przedszkolu obejmuje okres, w którym zgodnie z harmonogramem nie została ustalona przerwa w pracy.
 • Organizacja edukacji przedszkolnej w okresie wakacyjnym obejmuje się dzieci, uczęszczające do przedszkoli w Gliwicach w bieżącym roku szkolnym.
 • We wszystkich przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy przyjęć na okres wakacyjny.

II. Terminy

06.05.2024r. – 15.05.2024r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka w okresie wakacyjnym do przedszkola macierzystego.

17.05.2024 – 29.05.2024r. – zapisy dzieci z innych przedszkoli.

03.06.2024r. – przekazanie rodzicom z innych placówek informacji o dzieciach przyjętych
i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny

III. Przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną

 1. Dzieci uczęszczające do danego przedszkola, których rodzice chcą, aby uczęszczało do niego
  w okresie wakacyjnym składają w placówce wolę korzystania, na zasadach określonych przez przedszkole.
 2. O przyjęciu dziecka z innej placówki do przedszkola w okresie wakacyjnym, decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc w danym przedszkolu.
 3. Podstawą zapisu dziecka na okres wakacyjny do innego przedszkola jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka na okres wakacji(załącznik nr 1).
 4. Rodzic dziecka potrzebującego zapewnienia edukacji przedszkolnej w miesiącu przerwy
  w pracy przedszkola macierzystego, pobiera Kartę zgłoszenia dziecka na okres wakacji
  z przedszkola, do którego uczęszcza obecnie dziecko, składa ją w podanym w pkt II. terminie,
  w wybranej przez siebie innej placówce (karta musi być potwierdzona pieczęcią przedszkola do, którego uczęszcza obecnie dziecko).
 5. Złożenie karty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem miejsca w przedszkolu.
 6. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola lub szkoły.
 7. W okresie wakacyjnym, miejsca w przedszkolu są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola, których rodzice potwierdzili wolę korzystania, a pozostałe miejsca wolne przydzielane są:
  dzieciom uczęszczającym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wchodzących w skład zespołu (dotyczy jednostek w skład, których wchodzą 2 przedszkola lub przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole);
  dzieciom uczęszczającym do przedszkoli w danej dzielnicy;
  dzieciom uczęszczającym do przedszkoli z innych dzielnic.
 8. Przy ustalaniu kolejności przyjęć dyrektor bierze również pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństw.
 9. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przekazana w terminie podanym w pkt II,
  w przedszkolu lub szkole, do której rodzice ubiegali się o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
 10. Rodzice dzieci przyjętych (dotyczy dzieci z innych przedszkoli) zobowiązani są do złożenia aktualnego Harmonogramu korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki przedszkolnej, upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola oraz innych dokumentów obowiązujących w danej placówce (druki dostępne w przedszkolu lub szkole).
 11. Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny będzie uiszczenie opłaty za pobyt
  i wyżywienie w przedszkolu w terminie wskazanym przez przedszkole lub szkołę.
 12. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym,
  rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora danego przedszkola lub szkoły.
 13. Na zwolnione miejsca będą przyjmowane dzieci nieprzyjęte.
 14. W przypadku niewykorzystania puli wolnych miejsc w przedszkolu w terminie wskazanym
  w pkt. II dyrektor na bieżąco rozpatruje wnioski rodziców z innych przedszkoli o przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO POBRANIA