ZAJĘCIA
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje 
w zakresie terapii pedagogicznej dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym.
Liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów. 
Gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wyposażony jest w różnorodne, atrakcyjne w formie 
i treści, pomoce dydaktyczne.

Cele główne:
1. Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
2. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.
3. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego 
i społecznego.

Cele szczegółowe:
• stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
• usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych
• przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
• zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
• kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy
• wzbogacanie słownika uczniów
• rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków
• wdrażanie do samodzielności w pracy
• utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych
• doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów.

W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystuje się: mechanizmy korekcji (usprawnianie funkcji zaburzonych) i kompensacji (czynność zaburzonej funkcji jest wspierana przez inną, bardziej sprawną). Każde dziecko realizuje indywidualny program terapii skonstruowany na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz diagnozy przeprowadzonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Na zajęciach stosowane są metody aktywizujące ucznia. Systematycznie prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dają pozytywne zmiany zachodzące nie tylko 
w zakresie ćwiczonych funkcji, ale też w sferze emocjonalnej dziecka.
W procesie terapii uczniowie kształcą i doskonalą umiejętności, wzmacniają wiarę we własne siły i uczą się samodzielności.