RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

7.00 – 8.00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00 – 8.15 
Czynności porządkowe po zajęciach porannych, czynności  higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania,  ćwiczenie samodzielności.

8.15 – 8.40
Śniadanie – wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się.

8.40 – 12.00
Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, przygotowanie do posługiwania się  językiem obcym  nowożytnym (język angielski).  
Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy swobodne i organizowane na podwórku przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych.
Organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia oddechowe oraz wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi w oparciu   o wyniki obserwacji.

12.00 – 12.30
Przygotowanie do posiłku: czynności porządkowe, czynności samoobsługowe – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

12.30 – 13.00
Obiad – kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

13.00  –  14.30
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub  nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych). Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zabawy terenowe.  Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne.

14.30-14.45

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

14.45 – 16.30
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności: zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia logopedyczne, praca wyrównawcza, praca w małych zespołach i indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. W małych zespołach, rozwijanie indywidualnych zdolności  i zainteresowań dzieci.