JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ – NIEMIECKI

Wniosek, o naukę języka mniejszości narodowej – niemieckiego składa się do dyrektora szkoły, w terminie do dnia 20 września.

Złożenie wniosku, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z:

1) w przypadku nauki języka mniejszości – niemieckiego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;

2) w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia

WNIOSEK O NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI – NIEMIECKIEGO

PLIK DO POBRANIA

WNIOSEK O NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI – NIEMIECKIEGO

REZYGNACJA Z NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI – NIEMIECKI

PLIK DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI – NIEMIECKIEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, § 2 pkt 6 : Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury.

Nasza szkoła od lat współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego. Nasi uczniowie co roku przygotowują wraz ze swoimi nauczycielami występy na różne uroczystości. Podczas spotkań adwentowych Mniejszości Niemieckiej uczniowie śpiewają niemieckie kolędy, przedstawiają inscenizacje, grają na instrumentach. Co roku umilają również członkom Towarzystwa obchody Dnia Matki recytując wiersze i śpiewając piosenki dla mam. Przygotowują także laurki lub inne drobne upominki. Ich obecność spotyka się zawsze z dużym entuzjazmem i serdecznym przyjęciem.
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego wspiera nas w naszych działaniach propagujących naukę języka niemieckiego oraz pielęgnowaniu kultury mniejszości niemieckiej. Co roku przekazuje nagrody na organizowany przez nas Regionalny Konkurs Kolędy Niemieckojęzycznej.
Od niedawna nasi nauczyciele prowadzą również zajęcia dodatkowe w ramach programu stworzonego przez TS-KNWŚ, tzw. Samstagskurs (Sobotni kurs). W ramach zajęć uczniowie rozwijają swoje talenty, a zwłaszcza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim.