HARMONOGRAM ZEBRAŃ

DATACEL
10-11.09.2019
Informacje ogólne dotyczące Roku Szkolnego.Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
23.10.2019Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów
oraz postępów w nauce.
20-21.11.2019
Informacje o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi 
i/ lub informacje o osiąganych przez uczniów 
ocenach poniżej ich możliwości 
11.12.2019Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów 
oraz postępów w nauce.
5-6.02.2020
Informacje o ocenach śródrocznych.
25.03.2020Spotkania indywidualne z rodzicami
przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów 
oraz postępów w nauce.
6-7.05.2019Informacje o postępach w nauce.
i zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
spotkania indywidualne z rodzicami