Zaplanowane terminy zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami
w 2020/2021

Data Cel Odpowiedzialny Uwagi
Wrzesień – wg odrębnego harmonogramu Informacje ogólne dot. roku szkolnego. Kryteria oceniania  z poszczególnych przedmiotów i zachowania. Wychowawcy klas I-VIII ZEBRANIA
21.10.2020 środa   Spotkania indywidualne z  rodzicami, przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów oraz postępów w nauce. Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy SPOTKANIA INDYWIDUALNE
25/26.11.2020 środa/czwartek Informacje o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i/ lub informacje o osiąganych przez uczniów ocenach poniżej ich  możliwości. Wychowawcy  klas I-VIII ZEBRANIA
27/28.01.2021 środa/czwartek Informacje o ocenach śródrocznych. Wychowawcy klas I-VIII pedagog psycholog logopeda doradca zawodowy ZEBRANIA
24/25.03 2021 środa/czwartek Spotkania informacyjne z rodzicami. Omówienie bieżących spraw klasy. Wychowawcy  klas I-VIII ZEBRANIA
21.04.2021 środa Spotkania  indywidualne z rodzicami,  przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów oraz postępów w nauce. Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy SPOTKANIA INDYWIDUALNE
12/13.05. 2021 środa/czwartek  Informacje o postępach w nauce. Informacje o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi należy przekazać do 10.05.2021. Wychowawcy nauczyciele klas I-VIII  ZEBRANIA