OPIEKA ZDROWOTNA
I STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną
i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna :
p. Teresa Łobos.

2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku głównym na II piętrze, pokój 2 
w Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach ul. Elsnera 25.

3. Pielęgniarka pracuje w godzinach 

DZIEŃGODZINA
WTOREK11:30 – 15:00
ŚRODA7:30 – 11:00
CZWARTEK7:30 – 11:00 

4. Pielęgniarka szkolna obejmuje uczniów profilaktyczną opieką zdrowotną
w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących*:
• wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz III, V, VII klasy szkoły podstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym
oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
• opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
• udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach
lub zatruciach u uczniów;
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
• grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych
oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
• doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu
w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej
o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Po wykonaniu testów przesiewowych rodzice proszeni są o udanie się
z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych.
Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce szkolnej.
Po wykonaniu obowiązkowych szczepień rodzice proszeni są również o zwrot karty z potwierdzeniem odbytego szczepienia.

5. Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych realizowana jest w gabinecie stomatologicznym znajdującym się w Przychodni ALMA-MED w Gliwicach ul. Paderewskiego 70. 

6. Gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną lub zdrowotną w zakresie profilaktyki, proszę o złożenie „sprzeciwu”
od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniodawców
tj. do higienistki szkolnej, dentysty w w/w przychodni) realizujących opiekę.

7. Wzory sprzeciwów znajdują się na stronie szkoły w zakładce Uczniowie -> opieka zdrowotna i stomatologiczna – /patrz poniżej/.

8. Opieka stomatologiczna tj. leczenie będzie odbywać się w terminach ustalonych przez Świadczeniodawcę z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia, za ich zgodą.

Jednocześnie informujemy, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO** w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. 

* Część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych (tj. – Dz. U. z 2019 r., poz. 736);
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DOKUMENTY DO POBRANIA

SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ

SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA DZIECKA ŚWIADCZENIAMI OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18-GO ROKU ŻYCIA

SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA DZIECKA PROFILAKTYCZNYMI ŚWIADCZENIAMI STOMATOLOGICZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19-GO ROKU ŻYCIA