DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

realizowany od roku 2015

W styczniu 2016 r. otrzymaliśmy informację, iż nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej pod nazwą „DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”.

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

Cele bezpośrednie Projektu to:
1. poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat
2. wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:
Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.
Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat.
Natomiast dla celu 2 realizowane będą pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów) realizowane dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lat.

Korzyści z realizacji projektu
– objęcie trwałymi działaniami edukacyjnymi dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat na terenie całego kraju poprzez instytucje wychowania przedszkolnego oraz działania pośrednie prowadzone przez rodziców/opiekunów, lekarzy, i pielęgniarki. Bezpośrednie działania edukacyjne obejmą grupę ponad 1700 przedszkoli, a do dodatkowych 5000 placówek zostaną skierowane działania pośrednie. Docelowo liczba dzieci objętych różnymi formami edukacyjnymi wyniesie co najmniej 300 000.
– prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej beneficjentów (małych dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców/nauczycieli przedszkolnych, personelu medycznego) wpłynie na poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru również przez młodsze dzieci), wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych (rodzaj diety) uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków), przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej i okolicznych tkanek przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną. Ponadto w środowisku rodzinnym oraz instytucji nauczania i wychowania będzie promowała równoległe współdziałanie ze stomatologiem i pediatrą w zakresie przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, w szczególności próchnicy.
– docelowo, jako efekt projektu spodziewana jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat weryfikowana w oparciu o wskaźnik PUW-Z na podstawie badań klinicznych wybranej grupy dzieci. Celem bezpośrednim jest wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych. W ramach projektu zaplanowano objęcie działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi poprzez przeszkolony personel wychowania przedszkolnego i edukatorów 300000 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost o 30% odsetka rodziców/opiekunów dzieci w wieku 0-2 lat objętych działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Źródło: http://www.zebymalegodziecka.pl/

25 kwietnia 2016r. wszystkie grupy przedszkolne mogły aktywnie rozpocząć udział w projekcie. Otrzymaliśmy bowiem od koordynatorów projektu niezbędne szczoteczki, pasty, materiały dydaktyczne dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Każda grupa otrzymała również maskotkę Królika Pampisia, który został przyjacielem wszystkich dzieci i pomaga im codziennie dbać o ząbki. Przedszkolaki mocno zaangażowały się w projekt, codziennie myją ząbki, kolorują znaczki za umyte zęby i bawią się z nowym przyjacielem. Wszystkie grupy miały już także możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego, załączonego do materiałów dydaktycznych, w którym to Królik Pampiś zachęca dzieci do dbania o swoje ząbki.