Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje w szkole dla uczniów klas ósmych. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.

Ze względów BHP w konsultacjach mogą uczestniczyć tylko zgłoszeni wcześniej uczniowie. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawiczki, ewentualnie przyłbice).  
(poniżej w załączniku – Wytyczne)

Rodziców uczniów klas ósmych  zainteresowanych udziałem ich dziecka w konsultacjach z nauczycielem na terenie szkoły prosimy o kontakt z danym nauczycielem poprzez e-dziennik najpóźniej do piątku 22 maja do godz.10.00.

W pierwszym tygodniu zależy nam na umożliwieniu  konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów.

Harmonogram  konsultacji będzie dostępny w piątek 22 maja na stronie internetowej szkoły po rozeznaniu potrzeb uczniów.

Każdy rodzic/uczeń, który zgłosi chęć udziału swojego dziecka w konsultacjach otrzyma informację zwrotną do poniedziałku 25 maja zawierającą godzinę i salę, w której odbędą się konsultacje.

Od 1 czerwca 2020 r. będą odbywały się konsultacje dla wszystkich zainteresowanych uczniów z poszczególnych przedmiotów po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi przez rodziców  poprzez e-dziennik.                                                                        
Harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

Jednocześnie przypominamy, że nauka i realizacja podstawy programowej odbywa się dalej w formie zdalnej i w takiej formie obowiązuje wszystkich uczniów.

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW

DO POBRANIA

Accessibility